SB 969 (Ducheny) Motorcycle Helmets, 2005-2006, Oppose