PIFC Written Feedback to CA DOJ Rulemaking regarding CCPA